Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji…

0
246

… technicznej i kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice”

 

13 listopada br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska-Soboń  podpisali z firmą  DROGTIM Adam Pawłucki z Kątna umowę dotyczącą wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2179D w miejscowości Kunice”. 

Udział w wydarzeniu wzięli: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Radny Jan Łukasz, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń. 

Gminę Kunice reprezentowała Zastępca Wójta Gminy Kunice Ewa Hoszowska.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej                            i kosztorysowej na bazie Programu Funkcjonalno-Użytkowego składającej się                                            z:

1) aktualnej mapy do celów projektowych;
2) opinii geotechnicznej;
3) decyzji środowiskowej;
4) operatu wodno-prawnego;
5) kanału technologicznego;
6) odwodnienia – kanalizacji deszczowej;
7) rozwiązań projektowych występujących kolizji z sieciami;
8) projektu budowlanego;
9) projektu wykonawczego;
10) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiO);
11) przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego; projektu stałej organizacji ruchu  (z zatwierdzeniem projektu);

12) materiały do wniosku ZRID wraz z uzyskaniem decyzji ZRID;
13) niezbędnych opracowań, pozyskanie zgód, uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania decyzji formalno-prawnych na realizację inwestycji stosownie do wymagań przepisów prawa).

Koszt zadania wyniesie  299 013,00 zł. Odcinek obejmuje 1250 m drogi. Inwestycja zostanie sfinansowana przez Powiat Legnicki i Gminę Kunice.

 

 

(sp)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię