Komu przysługują „wczasy pod gruszą

0
1962

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy, w którym istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych mogą skorzystać z dopłat do letniego wypoczynku tzw. wczasów pod gruszą bądź też uzyskać świadczenie urlopowe.

Otrzymane środki finansowe mogą zaspokoić zarówno potrzeby pracownika, jak i jego rodziny (małżonka oraz dzieci).Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz pracodawcy prowadzący gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych – obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Fundusz u tych pracodawców jest podstawowym źródłem finansowania wypoczynku dla osób uprawnionych do korzystania z jego środków. Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim na finansowanie zakładowej działalności socjalnej. Działalność socjalna oznacza usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach oraz udzielanie pomocy materialnej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.Środki z funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone m.in. na:

  • pomoc finansową i rzeczową w formie np. zapomóg, paczek żywnościowych, bonów żywnościowych dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź dotkniętych wypadkami losowymi,
  • dopłaty do wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży tak na terenie kraju i poza jego granicami,
  • dopłaty do wypoczynku urlopowego w kraju i za granicą

Z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, byli pracownicy (emeryci, renciści i ich rodziny) oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z Funduszu. Pomoc z funduszu powinna być przyznawana osobom faktycznie jej potrzebującym. Strony regulaminu nie mogą ustalić warunków korzystania z funduszu według dowolnie przyjętych przez siebie kryteriów. Wykluczone jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z funduszu wszystkim zatrudnionym pracownikom w tej samej wysokości, według zasady „każdemu po równo”. Również częstotliwość przyznawania świadczeń socjalnych jest uzależniona od posiadanych środków oraz sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej ubiegającego się o świadczenie pracownika.Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy. Kryteria przyznawania świadczeń ustalone w regulaminie, np. wysokość dochodu mogą wyłączyć pracownika z możliwości ich otrzymania

Danuta Barbara Konarska

prawnik Kancelaria Prawna

Król i Wspólnicy

tel. 76 722 81 81

DYŻUR REDAKCYJNY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

od 9.00 do 15.00, tel. 664 995 413

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię