XXXVIII sesja absolutoryjna – jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

0
609

26 maja br. odbyła się XXXVIII sesja absolutoryjna Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Uczestniczyli w niej wszyscy tj. 17 Radnych. Transmisja z obrad dostępna była on-line. Udział w posiedzeniu wzięli Dyrektorzy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych.

Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej powiatu. Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie uchwalenie bądź nie uchwały o absolutorium dla Zarządu. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

Sesja absolutoryjna to czas podsumowań. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Strategii i Zamówień Publicznych Kamil Strynkowski przedstawił Raport o stanie powiatu za 2021 rok. Starosta Legnicki Adam Babuśka podsumował rok 2021, który w wyniku pandemii był nieprzewidywalny. Podkreślił, że zrealizowany został plan finansowy powiatu oraz liczne inwestycje, których część będzie kontynuowana w bieżącym roku. Słowa uznania skierował do radnych oraz pracowników Starostwa, dziękując im za wkład i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wicestarosta Legnicki Janina Mazur podsumowała wyniki i pracę Powiatowego Urzędu Pracy, zrealizowane przez Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych działania w zakresie promocji powiatu, a także zakończony projekt edukacyjny – III edycję konkursu literackiego „Pamiętnik Pokoleń”. Następnie głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, który podsumował zeszłoroczny Festiwal Muzyki Organowej „Letnie Koncerty Organowe”. Podkreślił, że jest to jedyne tego typu wydarzenie w naszym regionie, które stało się tradycją i jest wyczekiwane nie tylko przez mieszkańców naszego powiatu, ale także ludzi z odległych zakątków Polski. Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński podsumował działania związane z pomocą społeczną. Przedstawił działania i zadania, jakie realizują nasze Domy Pomocy Społecznej w Legnickim Polu oraz w Brenniku, Środowiskowe Domy Samopomocy w Chojnowie oraz Domy Dziecka w Golance Dolnej.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok i przedstawiła Radzie Powiatu Legnickiego wniosek o udzielenie Zarządowi Powiatu Legnickiego absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Po dyskusji nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Rada Powiatu Legnickiego udzieliła jednogłośnie Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok. Zostało ono udzielone Zarządowi Powiatu.

Radni podjęli także szereg uchwał m.in. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022-2026, w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu legnickiego”, w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2022 rok oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

.

Starosta Legnicki Adam Babuśka podziękował Radzie za udzielnie absolutorium oraz za owocną współpracę przy realizacji powierzonych zadań. Podkreślił, że decyzja radnych motywuje do dalszej, wspólnej pracy dla dobra naszego powiatu.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię