Trafią do Legnicy?

0
219

dr Władysław Zwaricz Prezes Fundacji Związku Polaków m. Kijowa przysłał  do naszej Redakcji  tekst o inicjatywie  Fundacji związanej ze  zorganizowaniem w Legnicy   możliwości  zamieszkania i kontytuowania  nauki  przez uczniowską  młodzież z Ukrainy. Pismo  poniżej:

Fundacja Związku Polaków miasta Kijowa z siedzibą w Puławach została założona w 2015 r. przez Zarząd Związku Polaków miasta Kijowa – jednej z największych i najprężniej działających organizacji polonijnych na Ukrainie istniejącej od 1993 roku, skupiającej zarówno środowisko polonijne ukraińskiej stolicy, jak i zainteresowanych integracją międzynarodowa obywateli Ukrainy. Celem założenia Fundacji było rozszerzenie dotychczasowej działalności Związku również na terytorium Polski.

Od 1993 r. do lutego 2022 r. poza działalnością statutową Stowarzyszenia Związku Polaków miasta Kijowa w Ukrainie również cały czas były organizowane w Polsce kolonie polonijne (letnie i zimowe szkoły językowe), koncerty, festiwali, wystawy artystyczne, imprezy sportowe i inne.

Od momentu…

…założenia Fundacja aktywnie wspiera Stowarzyszenie w Kijowie i jego członków, poza tym prowadzi działalność statutową, polegającą przede wszystkim na udzielaniu wszechstronnego wsparcia ukraińskim dzieciom (w tym i polskiego pochodzenia) w podejmowaniu edukacji w Polsce. Przez okres 9 lat działalności pod opieką Fundacji znajdowało się łącznie około 800 uczniów, rodzice, których w większości należą do ukraińskich organizacji polonijnych. Na dzień dzisiejszy, grupa podopiecznych Fundacji wynosi około 80 uczniów, w wieku 11-18 lat.

W trakcie…

…burzliwego okresu ostatnich lat służyliśmy naszym podopiecznym dostosowując się do warunków, jakie wpływały na edukację. Kilkakrotnie, w związku z „zamknięciem” nauki w polskich szkołach zorganizowaliśmy transport uczniów do i z Ukrainy, organizowaliśmy zajęcia zdalne i pomagaliśmy w korzystaniu z oferty edukacyjnej polskich szkół w trakcie nauki zdalnej. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę natychmiast zorganizowaliśmy ewakuację naszych uczniów do Polski (przebywających na Ukrainie w związku z feriami zimowymi), dbając o ich bezpieczeństwo i możliwość kontynuowania nauki.

Wybuch wojny i masowa migracja stanowią nowe, trudne wyzwanie, z którym przyszło mierzyć się Fundacji. W przeszłości sygnalizowaliśmy Rządu, że mechanizmy prawne i faktyczne instrumenty, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa małoletnim cudzoziemcom, którzy znajdują się na terytorium RP bez opieki osób dorosłych są nieskuteczne. W obecnej sytuacji, pomimo wprowadzenia instrumentów w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jest to szczególnie dostrzegalne.

Po wybuchu…

…konfliktu zbrojnego liczba podopiecznych Fundacji cały czas zmienia się, obniżył się też wiek naszych podopiecznych – wcześniej nie świadczyliśmy bowiem usług opieki dla uczniów szkół podstawowych od 5 klasy. Znacznie skomplikowała się też ich sytuacja życiowa – rodziny wielu naszych podopiecznych pozostały na Ukrainie lub wyjechały do innych krajów.  Część rodzin, jak obserwujemy wśród naszych członków, ma zamiar wrócić do domu, ale ze względu na kontynuację działań wojennych, boją się zabierać ze sobą na Ukrainę dzieci i często zastanawiają się, z kim mogliby je pozostawić w Polsce.

Obserwujemy, że liczba uczniów znajdujących się bez rodziców lub pod ich nominalną opieką na terenie RP, figurują zarówno w systemie edukacji Polski, jak w systemie edukacji ukraińskiej – stacjonarnie lub zdalnie, znacznie wzrasta. W przypadku dzieci ukraińskich które nadal figurują wyłącznie w systemie edukacji ukraińskiej zdalnej lub pod minimalną opieką rodziców (którzy ze względu na ciężką pracę fizyczną nie mają czasu w pełni pochłonąć się opieką nad dziećmi), a przebywającymi w Polsce, wpłynie na pojawienie się kolejnego problemu. Tym problemem będzie grupa młodych Ukraińców po 18 roku życia którzy nie zechcą wracać na Ukrainę, a tym samym nie mówiących po polsku, nie zintegrowanych z polskim społeczeństwem, nie adaptowanych do „nowego” życia, bez świadczeń socjalnych 800+, bez ubezpieczenia ZUS, z fikcyjnym wykształceniem średnim (wynik nauki zdalnej: 2 lata okresu „covidowego” + kilka lat okresu wojennego). Szansa dalszej edukacji na studiach wyższych lub w szkołach zawodowych dla takiej młodzieży będzie nikła. Jako wynik w.w. młodzież odnajdzie siebie na mniej opłacalnych pracach fizycznych a większość okaże się niekontrolowana na ulice. W wyniku tego część z tych młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie będzie miała problemy z funkcjonowaniem w Polsce, ich jedyną szansą będzie praca fizyczna na słabo opłacanych stanowiskach. Wielu z tych ludzi nie odnajdzie się w takiej sytuacji życiowej. Może dojść do popadania w bezdomność, alkoholizm, narkomanię. Grupa tych Ukraińców nie dostosowanych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie Polskim zostanie już w Polsce na zawsze.

Przeprowadzona…

…przez nas analiza ujawniła, że bursy i internaty nie są w stanie przyjąć tak licznej grupy, a i tak zmagające się z problemem migracji duże i małe miasta nie są w stanie zapewnić właściwych ośrodków. Wobec powyższego zdecydowaliśmy się skorzystać z rekomendacji Rządu RP, dotyczącej adaptacji istniejących pustostanów. Jesienią 2023 r. z Agencja Mienia Wojskowego została podpisana Umowa Użyczenia na 17 lat nieruchomości położonych w Legnicy przy al. Rzeczpospolitej dwa budynki koszarowe i gmach po byłej szkole wojskowej. Z użyczonej nieruchomości planujemy uruchomienie placówki oświatowo wychowawczej dla zakwaterowania dzieci ukraińskich uciekających przed agresją rosyjską co w naszej ocenie pozostaje zarówno w interesie Państwa Polskiego i Organów Państwowych jako zainteresowanych rozwiązaniem problemów związanych z koniecznością zapewnienia niezbędnej opieki małoletnim cudzoziemcom, pozbawionym możliwości normalnego funkcjonowania w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Działalność statutowa Fundacji w zakresie opieki ma na celu stworzenie placówki oświatowej lub skierowanie naszych podopiecznych do placówek oświatowych, gdzie źródłem finansowania ich nauki będzie – na zasadach ogólnych – subwencja oświatowa, bez konieczności angażowania dodatkowych środków z budżetu Państwa Polskiego lub samorządów. Poza tym w.w. placówka oświatowo – wychowawcza dodatkowo zapewni dla dzieci:

  1. a)  zwiększenie opieki i kontroli nad nieletnimi przez osoby władające językiem i kulturą dzieci.
  2. b)  brak wśród mieszkańców ośrodka osób dorosłych (poza kadrą opiekuńczo-wychowawczą).
  3. c)  możliwość w pełni realizować przez doświadczoną kadrę procesów integracji i adaptacji.
  4. d)  placówka będzie istnieć na zasadach ogólnych w której poza dziećmi ukraińskimi w tym i polskiego pochodzenia mogą również zamieszkiwać i pobierać naukę dzieci polskie lub inne co będzie znacznie wspierać procesom adaptacji z integracją.
  5. e)  będzie możliwość połączyć przez kadrę procesy opiekuńczo – wychowawcze z procesami oświatowymi.
  6. f)  możliwość bezstresowego dla dzieci wcielenia w system oświatowy RP (okres przejściowy z systemu ukraińskiego) bez stworzenia bezsensownych klas przygotowawczych.
  7. g)  nauka języka polskiego przez doświadczonych nauczycieli z uprawnieniami nauki języka polskiego jako obcego.
  8. h)  kadra opiekuńczo – wychowawczo – pedagogiczna częściowo będzie składać się z nauczycieli ukraińskich z doświadczeniem pracy w polskich szkołach na Ukrainie.
  9. i)  pełna opieka nad nieletnimi – zdrowotna, administracyjna, prawna.
  10. j)  realizacja programów pozalekcyjnych dla wszystkich mieszkańców placówki (wyjazdy turystyczne, zwiedzanie muzeów, wystaw i inne).

Po zakończeniu…

…działań wojennych w Ukrainie, wynikiem czego będzie stracony status uchodźcy u dzieci, placówka może istnieć dalej na tych samych zasadach w tym i kontynuować funkcji centrum kultury, historii, nauki języka polskiego dla dzieci polskiego pochodzenia nie tylko z Ukrainy.

W 2023 i 2024 r. zostały skierowane do Rządu RP wnioski w sprawie pomocy w poszukiwaniu funduszy na dokonanie prac remontowo – adaptacyjnych w zaznaczonej wyżej nieruchomości jako placówki oświatowo wychowawczej dla zakwaterowania dzieci ukraińskich w tym i polskiego pochodzenia uciekających przed agresją rosyjską oraz umożliwienia czasowego zamieszkania dzieci w Legnicy na zasadach ogólnych do momentu zakończenia prac remontowych. Wsparcie naszej inicjatywy w tym i ze strony prasy również umożliwi integrację uczniów ukraińskich (status PESEL UKR) w społeczeństwie polskim bez zarzutów o asymilację z pozostawieniem młodzieży wyboru w przyszłości: kontynuowania zamieszkania w Polsce lub powrotu do Ukrainy

Legnica…

…od lutego 2022 r. przyjęła sporą grupę obywateli Ukrainy udostępniając im miejsca w pustostanach, szkołach, internatach. Obecnie liczba uchodźców, korzystających z zakwaterowania zbiorowego zmniejsza się. Nawiązaliśmy kontakt z niektórymi legnickimi placówkami oświatowymi z propozycja tymczasowego rozlokowania naszych niepełnoletnich podopiecznych (60-80 dzieci) do momentu zakończenia prac remontowo – adaptacyjnych w użyczonej Fundacji przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomości.  Placówki oświatowe odezwały się z chęcią wsparcia naszej inicjatywy i pomocy dzieciom – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Legnicy dysponuje internatem na 110 miejsc od 2024/2025 z uwagi na niż demograficzny w naszej ocenie będzie mieć wolne miejsca a Dyrekcja V Liceum w Legnicy jest w stanie przyjąć 60-70 dzieci w swoim internacie, ale niezbędne przeprowadzenie podstawowych prac remontowo – adaptacyjnych.

Internaty i placówki oświatowe mogą przyjąć uczniów ukraińskich w szkołach podstawowych, liceach i technikum, ale pod warunkiem akceptacji i wyrażenia zgody ze strony organu prowadzącego – Prezydenta Miasta Legnicy. Dodatkowa chcemy wskazać, że po zakończeniu prac remontowych w użyczonej nam nieruchomości w Legnicy, niepełnoletni pozostaną w miejskich placówkach oświatowych bez konieczności przeniesienia się do innych szkół lub miast co będzie wiązało się z kolejnym stresem, nową adaptacją i integracją młodzieży.

 

Z naszej strony zwróciliśmy się do Prezydenta Legnicy z prośbą o wsparcie inicjatywy związanej z czasowym rozlokowaniem dzieci ukraińskich i umożliwienie pobierania przez nich nauki w szkołach miejskich na ogólnych zasadach. Pan Maciej Kupaj – Prezydent Miasta Legnicy wyznaczył termin naszego spotkania z w.w. problematyki na 9 lipca 2024 r. o 10:00 godzinie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy w spotkaniu mogą również wziąć udział zainteresowane instytucje.

dr Władysław Zwaricz

Prezes Fundacji Związku Polaków m. Kijowa

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię