Ruszają kolejne inwestycje drogowe w powiecie legnickim

0
414
Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. na realizację dwóch inwestycji: „Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 – do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długość 950m” w gminie Chojnów oraz „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice” w gminie Ruja.
Udział w wydarzeniu wzięli: Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Paweł Grabek, Radni: Jan Łukasz, Artur Mackiewicz oraz Andrzej Rokitnicki, Wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz, Wójt Gminy Ruja Paweł Grzegorczuk, Sołtys Wsi Janowice Jan Szurkało, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń oraz pracownik Wydziału Piotr Stępień.

 

„Remont drogi powiatowej nr 2216D na odcinku od DK94 – do skrzyżowania Gołocin/Pawlikowice, długość 950m”.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie remontu odcinka jezdni długości 950m, od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (bez ingerencji w skrzyżowanie) do skrzyżowania dróg powiatowych nr 2216D z 2217D wraz ze skrzyżowaniem. Remont obejmuje wykonanie nakładki bitumicznej, odtworzenie poboczy, oczyszczenie istniejących rowów, przepustów i zjazdów na przyległe pola, a także ułożenie warstwy bitumicznej profilującej z betonu asfaltowego AC16W ( śr. grubość 5cm) oraz warstwy ścieralnej z betu asfaltowego AC115
o grubości 4 cm. Celem tego działania jest osiągnięcie docelowej szerokości jezdni 5,0 m, uwzględniając jej poszerzenie na łukach wg wymiarów na PZT, ścięcie poboczy do istniejącej warstwy bitumicznej, a następnie uzupełnienie kruszywem łamanym o grubości 10 cm na szerokości 0,75 m. W km+590 ÷ 0+700 wykonanie ścinki skarpy, co umożliwi uzyskanie miejsc na wykonanie pobocza. Planowane jest także odmulenie i wyprofilowanie rowów nadając spadek podłużny odpowiadający spadkowi nawierzchni jezdni, uzyskując średnią docelową głębokość rowu ok. 80 cm. Wykonane będą zjazdy bitumiczne wg lokalizacji ujętej w planie zagospodarowania terenu. W obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 94 założono odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego.
Remont będzie współfinansowany przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Gminę Chojnów oraz Powiat Legnicki.
Wartość zadania wynosi 859 688,82 zł.

„Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Janowice”
Przedmiot modernizacji obejmuje naprawę odcinka nawierzchni drogi powiatowej nr 2183D w miejscowości Janowice o długości 532,5 m, który jest w złym stanie technicznym. Planowane jest wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC16W o średniej grubości 5 cm, ułożenie nowego dywanika – warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej warstwy ścieralnej zjazdów o grubości 6cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0,16mm (AC 16S ) oraz umocnienie poboczy mieszanką z kruszywa łamanego o średnicy od 0 do 31,5 mm i warstwą o grubości 10 cm. Niweleta drogi nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Tymczasową organizację ruchu zapewnia Wykonawca. Remont nie zakłada wykonania rozbiórek/demontażu istniejących obiektów budowlanych. Całe zadanie realizowane będzie w śladzie istniejącej drogi. Dokumentację dostarczył Powiat Legnicki, który będzie pełnił również funkcję inwestora. Przedsięwzięcie sfinansowane zostanie przez Gminę Ruja.
Wartość zadania wynosi: 390 281,46 zł.
Wykonanie remontów wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu i komfortu życia mieszkańców.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię