LX sesja Rady Powiatu Legnickiego

0
264

22 lutego br. odbyła się LX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń. Udział w posiedzeniu wzięło 15 Radnych, a transmisja z obrad dostępna była na platformie eSesja.

Posiedzenie rozpoczęło się przyjęciem protokołu z LIX (59) sesji Rady Powiatu Legnickiego.

 

Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 31 stycznia 2024 r. Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego z realizacji rocznego planu kontroli za 2023 rok, sprawozdaniami z działalności komisji stałych Rady za 2023 rok oraz przyjęli sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, prowadzonych przez powiat legnicki za 2023 rok.

W trakcie sesji Radni podjęli uchwały w sprawie :

– szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych,

– przyjęcia Powiatowego Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026,

– przyjęcia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego na lata 2022- 2028 za 2023rok,

– przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2023 rok,

– przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 za rok 2023,

– przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030,

– przyjęcie Programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą domową w powiecie legnickim na lata 2024-2030,

– przyjęcie Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030,

– przyjęcie Programu Psychologiczno Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową na lata 2024-2030,

– ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu,

– w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 2216D, na odcinku od skrzyżowania z droga krajową DK94 przez wieś Dobroszów do granicy z gminą Miłkowice, zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2024 rok,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.

Sesja przebiegła sprawnie i bez problemów technicznych.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię