Stawiamy na „Leadership”!

0
997

Minął rok od rozpoczęcia procesu formowania brygad obrony terytorialnej na terenie województw w Polsce zachodniej.  – Dynamiczny rozwój brygad na wstępnym etapie formowania był możliwy dzięki temu, że postawiliśmy na dobry leadership – ocenia dowódca formacji, generał Kukuła.

Rok temu, 27 września 2019 roku, minister obrony narodowej wyznaczył dowódców kolejnych dwóch brygad OT. Decyzja ta oficjalnie uruchomiła czwarty etap formowania Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli budowę struktur WOT na terenie województw: dolnośląskiego i zachodniopomorskiego.

Pierwszym żołnierzem…

…w etacie każdej nowo formowanej brygady jest jej dowódca, to na nim spoczywa odpowiedzialność sprawnego i efektywnego zorganizowania procesu budowy jednostki. Od jego charyzmy, odpowiedzialności, uporu w dążenia do celu, ale także umiejętności współpracy i zarządzania zależy tempo w jakim jednostka osiągnie gotowość szkoleniową. „Pierwszych” celów jest na początku wiele, można do nich zaliczyć: stworzenie szkieletu dowództwa, sztabu brygady oraz pierwszego batalionu. Priorytetem na tym wstępnym etapie jest odbiór uzbrojenia i wyposażenia, które zostanie przydzielone pierwszym ochotnikom.

Jednocześnie trwa proces powoływania do służby przyszłych żołnierzy a Mobilne Zespoły Szkoleniowe prowadzą pierwsze kursy dla przyszłych instruktorów. Wszystkie te działania sprowadzają się do dwóch słów: „osiągnięcia gotowości” do szkolenia pierwszych rekrutów. Gdy biurokratyczno – logistyczno – infrastrukturalna machina rusza czas staje się towarem deficytowym, a od  terminu pierwszej przysięgi odlicza się dni na realizację planu.

Dzisiaj, po roku funkcjonowania brygad, których formowanie rozpoczęło się w IV etapie tworzenia WOT, można powiedzieć, że cele postawione przed ich dowódcami zostały osiągnięte. 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej, której proces formowania rozpoczął się we wrześniu 2019 roku, już po pięciu miesiącach od wyznaczenia dowódcy rozpoczęła szkolenie ochotników. Dzisiaj w strukturach brygad służy niemal 600 żołnierzy, którzy złożyli 3 przysięgi wojskowe i wzięli udział w różnego rodzaju szkoleniach podstawowych i rotacyjnych.

Jak zaznacza…

…Dowódca WOT utrzymanie zakładanego tempa rozwoju formacji nie byłoby możliwe bez dwóch czynników:

– Głównym źródłem powodzenia było postawienie na dobry leadership. Jest to doskonały przykład na to, jak wielki wpływ na wykonanie zadań ma osobowość dowódcy. Nie bez znaczenia pozostaje również bezprecedensowa odpowiedź na formowanie brygady ze strony lokalnych społeczności, w tym zainteresowanie służbą – ocenił dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Dowódcą 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest doświadczony oficer
płk Artur Barański.

Od początku powstania Wojsk Obrony Terytorialnej związany jest z budowaniem
i kompletowaniem struktur tej formacji. W 2016 r. objął stanowisko szefa sztabu w
3 Podkarpackiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, a następnie, jako pułkownik,
w 2018 roku stanowisko dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Od września…

…2019 r. tworzy i rozwija 16 Dolnośląską Brygadę OT obejmującą swoją służbową odpowiedzialnością całe województwo dolnośląskie. Siedziba dowództwa brygady znajduje się we Wrocławiu, w koszarach wojskowych przy alei Hallera 36/38. Zaplanowano, aby docelowo brygadę tworzyły trzy bataliony lekkiej piechoty. Obecnie w trakcie formowania – oprócz dowództwa i sztabu brygady – jest 161. batalion lekkiej piechoty z siedzibą we Wrocławiu, który część swoich sił i środków będzie miał także w Kłodzku. Pod koniec bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie formowania 162. batalionu lekkiej piechoty w Głogowie, zaś w 2021 planowane jest rozpoczęcie tworzenia wałbrzyskiego batalionu.

Pierwszym zadaniem na terenie Dolnego Śląska z jakim przyszło się zmierzyć nowo powołanej Brygadzie w ramach działania przeciwkryzysowych powstałych w związku z pandemią koronawirusa jest niesienie pomocy kombatantom, inwalidom wojennym, osobom starszym i potrzebującym.

Mimo tak wczesnego etapu formowania Brygady ważną rolę na terenie Dolnego Śląska odgrywali żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań było/jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych.

Od pierwszych dni pandemii dolnośląscy Terytorialsi wspierają działania Policji polegające na wspólnym kontrolowaniu osób objętych kwarantanną, wspierają placówki medyczne jak i pomagają kombatantom Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Od początku pandemii żołnierze Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej świadczą usługi m.in. logistyczne, w tym transportowe, dowożąc środki sanitarne, paczki żywnościowe i posiłki do osób potrzebujących objętych pomocą z ramienia MOPS i GOPS na zlecenie organizacji samorządowych i pozarządowych (Fundacja Wspólnota Pokoleń) poprzez dostarczanie gorących posiłków do kombatantów AK, Sybiraków i innych organizacji niepodległościowych. Seniorzy, kombatanci i inwalidzi wojenni, objęci są jeszcze jedną dodatkową formą wsparcia – poprzez dokonywanie zakupów żywności, leków czy też innych produktów tzw. pierwszej potrzeby. Wsparcie dla kombatantów i osób starszych obejmuje również umawianie wizyt domowych lekarzy, czy też transport na specjalistyczne badania. Nieoceniona dla osób starszych, zamkniętych w tym trudnym czasie w czterech ścianach swoich domów, jest też rozmowa i kontakt osobisty, wyjaśnienie bieżącej sytuacji, edukowanie w zakresie podstawowych zasad higieny i szeroko pojętej profilaktyki przeciw-epidemiologicznej.

Obecnie…

…oprócz dalszego wspierania ww. terytorialsi powrócili również do codziennych, stricte wojskowych zadań w tym do specjalistycznych szkoleń.

Służba w 16. DBOT jest dobrowolna. Oferta kierowana jest do osób, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie. O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest pełnoletni, posiada nieposzlakowaną opinie, jest nie karany za przestępstwa umyślne i jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej.

(wot)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię