MEDIACJE

1
2380

W toku postępowania cywilnego Sąd zaproponował stronom ugodowe zakończenie sprawy w drodze mediacji. Na czym polega takie postępowanie i czy jest ono korzystne dla stron?

Mediacja to dialog pomiędzy dwoma stronami/osobami, w trakcie którego dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Ogólnie mediacja jest procesem, który ma na celu doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu. Mediacja nie jest sądem ani arbitrażem (mediator nie rozstrzyga sporów).Jest procesem, któremu można poddać każdy rodzaj sporu, począwszy od spraw rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, karnych po spory sąsiedzkie. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. Na czas trwania postępowania mediacyjnego mają wpływ różne czynniki – złożoność sprawy, gotowość stron do dialogu, zaangażowanie emocjonalne. Każda mediacja rozpoczyna się od posiedzenia wstępnego (mediator z każdą ze stron indywidualnie, czas trwania: do 1 godz.) Kolejnym krokiem są posiedzenia mediacyjne mediatora i obu stron wspólnie (czas trwania: do 2 godz.)Zazwyczaj potrzeba do 3 lub 5 posiedzeń wspólnych, aby zakończyć daną sprawę. Mediacja umożliwia aktywne i odpowiedzialne uczestniczenie w rozwiązaniu swojego konfliktu sądowego, ponadto może zapewnić osobie pokrzywdzonej satysfakcjonującą ugodę, zadośćuczynienie, a sprawcy ugodę, która biorąc pod uwagę powyższe właściwości zostanie przez niego zaakceptowana. Mediacja daje możliwość szybszego, tańszego i skuteczniejszego rozwiązania sporu. Mediator opiera swoje działania na zasadach Kodeksu Etyki Mediatora, według którego mediator przede wszystkim zważa na dobro stron, kierując się zasadami dobrowolności, bezstronności, neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności, profesjonalizmu i szacunku. Uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Wszystko, co jest poruszane w trakcie spotkania informacyjnego oraz na posiedzeniach mediacyjnych jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji. Ile kosztuje mediacja? W sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego koszty mediacji pokrywa Skarb Państwa. W sprawach sądowych cywilnych i gospodarczych kwestię wynagrodzenia reguluje art. 183 Kodeksu Postępowania Cywilnego. W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1000 zł za całość postępowania mediacyjnego. W sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie za pierwsze posiedzenie mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez Sąd czasie mediacji, wynosi 60 zł od każdej ze stron, a za każde następne posiedzenie 25zł. Zwrotowi podlegają dodatkowo również udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: przejazdów, zawiadomień stron, zużytych materiałów biurowych oraz wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nie przekraczającej 50 zł za jedno posiedzenie. W sprawach prywatnych kwoty ustalane są indywidualnie lub reguluje je cennik mediacji danego stowarzyszenia/oddziału.

Mecenas Zbigniew Król

1 Komentarz

  1. Z całym szacunkiem, ale artykuł niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Koszty mediatora określone są w Rozporządzeniu Ministra, i są zdecydowanie inne niż podaje mec. Król. Z doświadczenia również wskażę, że mediacja w 90%kończy się na dwóch spotkaniach, sporadycznie ustalane jest trzecie na którym dochodzi do podpisania umowy ugody mediacyjnej. Istotnym jest, iż rozmowy indywidualne trwają ok 20 min i prowadzone są w trakcie pierwszego spotkania mediacyjnego nie jak mec. wskazał, na na początku postępowania.
    Nie wiem jakie ten artykuł miał zadanie, czy odstraszyć osoby od mediacji czy zachęcić, ale treści są nie prawdziwe i zasługują na skorygowanie.

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię