Rynek pracy

0
269

 

Według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia  na koniec listopada 2019 r. kształtowała się w Polsce na poziomie 5,1%, w województwie dolnośląskim 4,5%, w powiecie legnickim ziemskim wynosiła 8,6%, natomiast w mieście Legnicy 4,2%. 

Na koniec grudnia 2019 r. w ewidencji PUP Legnica figurowało 3 551 bezrobotnych,  tj. o 657osób mniej w porównaniu do grudnia 2018 r. i o 1 017 osób mniej w porównaniu do roku 2017 r.  

                                                                                                         

Struktura

Na koniec grudnia 2019 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy zarejestrowanych było 3 551 bezrobotnych,  z czego 53,7% stanowili mieszkańcy Legnicy, a 46,3% – zamieszkali w powiecie ziemskim (gminy wiejskie i miejsko – wiejskie powiatu legnickiego).  

 

             Liczba bezrobotnych w mieście Legnicy i gminach powiatu legnickiego 

Legnica 1 908

Miasto Chojnów 544

Gmina Chojnów 449

Miłkowice 171

Miasto i Gmina Prochowice 140

Kunice 128

Legnickie Pole 94

Ruja 57

Krotoszyce 60 

 

                       źródło: dane statystyczne PUP Legnica

 

Wśród bezrobotnych przeważają kobiety, stanowiąc 56,4% z ogółu zarejestrowanych. 

Najliczniejszy odsetek z ogółu bezrobotnych stanowią osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (28,2%) oraz pomiędzy 25 a 34 rokiem życia 25-34 lat (25,0%). Najmniej jest osób w wieku 18-24 lata (6,7%).  Przyjmując za kryterium wykształcenie, największy odsetek z ogółu bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym   i niższym (29,1%) oraz zasadniczym zawodowym (27,1%). Najniższy udział procentowy występuje w grupie bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym  

Z analizy struktury bezrobotnych pod względem stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające staż pracy od roku do 5 lat (27,4) oraz od 5 do 10 lat (18,4%). Mniej niż rok stażu posiada 18% zarejestrowanych, od  10 do 20 lat – 16,3%. Więcej niż 30 lat pracy udokumentowało 3,1% bezrobotnych, natomiast 8,1% nie posiada udokumentowanego stażu pracy.    

Uwzględniając…

… czas pozostawania bez pracy, zauważyć należy, że 45,7% bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej roku (w tym 14,9% jest bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy, a 30,8% – powyżej 2 lat). Bezrobocie długotrwałe jest obecnie jednym z istotniejszych problemów rynku pracy powiatu legnickiego. Na koniec 2019 r. udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej licznie zarejestrowanych wyniósł 56,1% i pozostaje na podobnym poziomie od kilku lat (w roku 2018 wynosił 56,3%, w roku 2017 – 55,5%).  Wskazany odsetek długotrwale bezrobotnych jest wyższy niż odsetek osób zarejestrowanych powyżej 2 lat, z uwagi na fakt, iż zgodnie z definicją zawartą ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym długotrwale jest osoba, która pozostaje w rejestrze bezrobotnych przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

     

(mat. P.U.P.  w Legnicy)

Udostępnij
Poprzedni artykułO sylogizmie
Następny artykułFerie w Muzeum Miedzi

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię