RYNEK PRACY POWIATU LEGNICKIEGO

0
80

Stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, na koniec lipca 2020 r. kształtowała się w Polsce na poziomie 6,1%, w województwie na poziomie 5,7%, w mieście Legnica wyniosła 5,5%, natomiast w powiecie legnickim – 10,0%.

W poniższej tabeli przedstawiona została stopa bezrobocia na lipca 2020 r. oraz – dla porównania – na koniec lipca i grudnia 2019 r.

 

Stopa bezrobocia w % na koniec lipca i grudnia 2019 r. oraz lipca 2020 r.

Wyszczególnienie

VII 2019

XII 2019

VII 2020

Spadek/wzrost w lipcu 2020 r. w porównaniu do lipca 2019 r.

Spadek/wzrost w lipcu 2020 r. w porównaniu do grudnia 2019 r.

Polska

5,2

5,2

6,1

+0,9

+0,9

województwo dolnośląskie

4,7

4,6

5,7

+1

+1,1

powiat legnicki

9,6

8,7

10,0

+0,4

+1,3

miasto Legnica

4,6

4,1

5,5

+0,9

+1,4

źródło: dane statystyczne GUS

Jak wynika z powyższego, w stosunku do końca ubiegłego roku, stopa bezrobocia wzrosła – w kraju o 0,9 punktu procentowego (p.p.), w powiecie legnickim o 1,3 p.p., a w Legnicy – 1,4 p.p. Jest to bez wątpienia konsekwencją spowolnienia gospodarczego na skutek epidemii koronawirusa COVID-19. Do czasu epidemii stopy bezrobocia w całym kraju zmniejszały się systematycznie, stanowiąc odzwierciedlenie dobrej sytuacji na rynku pracy. Obecnie następuje comiesięczny wzrost liczby osób pozostających bez zatrudnienia

Na koniec lipca 2020 r. w ewidencji PUP Legnica figurowało 4 532 bezrobotnych. O ile w pierwszych miesiącach bieżącego roku zauważyć można spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego, to od maja następuje sukcesywny wzrost zarejestrowanych.

 

STRUKTURA BEZROBOTNYCH

Na koniec sierpnia 2020 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy zarejestrowanych było 4 532 bezrobotnych, z czego 57,3% stanowili mieszkańcy Legnicy, a 42,7% – zamieszkali w powiecie ziemskim (gminy wiejskie i miejsko – wiejskie powiatu legnickiego). W tabeli nr 2 i 3 przedstawiono liczbę bezrobotnych według stanu na 31.08.2020 r. z uwzględnieniem poszczególnych gmin.

 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Wyszczególnienie

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020

Liczba bezrobotnych

ogółem

4 532

z ogółu: zamieszkali na terenie Legnicy

2 595

% udział zamieszkałych na terenie Legnicy

57,3

z ogółu: zamieszkali na terenie powiat ziemski

1 937

% udział zamieszkałych w powiecie ziemskim

42,7

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

 

Liczba bezrobotnych w mieście Legnicy i gminach powiatu legnickiego

Gmina

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020

Legnica

2 595

Miasto Chojnów

613

Gmina Chojnów

479

Miłkowice

209

Miasto i Gmina Prochowice

211

Kunice

168

Legnickie Pole

99

Ruja

85

Krotoszyce

73

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Wśród bezrobotnych nieznacznie przeważają kobiety, stanowiąc 54,3% z ogółu zarejestrowanych.

 

Bezrobotni w podziale na płeć

Wykształcenie

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020 r.

Liczba

Udział % w ogóle bezrobotnych

kobiety

2 460

54,3

mężczyźni

2 072

45,7

Ogółem

4 532

100%

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Najliczniejszy odsetek z ogółu bezrobotnych stanowią osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (27,6%) oraz pomiędzy 25 a 34 rokiem życia (25,7%). Najmniej jest osób w wieku 18-24 lata (10,4%) oraz po 60-tym roku życia (7,3%).

 

Bezrobotni w podziale na wiek

Wiek

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020 r.

Liczba

Udział % w ogóle bezrobotnych

18-24

470

10,4

25-34

1 166

25,7

35-44

1 251

27,6

45-54

839

18,5

55-59

476

10,5

60 lat i więcej

330

7,3

Ogółem

4 532

100%

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Przyjmując za kryterium wykształcenie, największy odsetek z ogółu bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (28,2%) oraz zasadniczym zawodowym (25,8%). Najniższy udział procentowy występuje w grupie bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz wyższym.

 

Bezrobotni w podziale na wykształcenie

Wykształcenie

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020 r.

Liczba

Udział % w ogóle bezrobotnych

wykształcenie wyższe

607

13,4

policealne i średnie zawodowe

965

21,3

średnie ogólnokształcące

513

11,3

zasadnicze zawodowe

1 171

25,8

gimnazjum i poniżej

1 276

28,2

Ogółem

4 532

100%

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Z analizy struktury bezrobotnych pod względem stażu pracy wynika, że najliczniejszą grupę stanowią osoby posiadające staż pracy od roku do 5 lat (26,6%) oraz ze stażem pracy mniejszym niż rok (19,4%). Staż od 5 do 10 lat pracy posiada 17,8% bezrobotnych, a pomiędzy 10 a 20 lat – 16,0%. Więcej niż 30 lat pracy udokumentowało 3,0% bezrobotnych, natomiast 8,8% nie posiada udokumentowanego stażu pracy. Strukturę bezrobocia wg stażu pracy przedstawia poniższa tabela.

 

Bezrobotni w podziale na staż pracy

Staż pracy

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020 r.

Liczba

Udział % w ogóle bezrobotnych

do 1 roku

878

19,4

1-5 lat

1 205

26,6

5-10 lat

808

17,8

10-20 lat

726

16,0

20-30 lat

380

8,4

30 lat i więcej

135

3,0

bez stażu

400

8,8

Ogółem

4 532

100%

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Uwzględniając czas pozostawania bez pracy, zauważyć należy, że 36,0% bezrobotnych pozostaje bez pracy powyżej roku (w tym 12,4% jest bez zatrudnienia od 12 do 24 miesięcy, a 23,6% – powyżej 2 lat). Bezrobocie długotrwałe jest jednym z istotniejszych problemów rynku pracy nie tylko powiatu legnickiego, ale i całego kraju. Na koniec sierpnia br. udział procentowy osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych w PUP Legnica wyniósł 46,9%. Wskazany odsetek długotrwale bezrobotnych jest wyższy niż odsetek osób zarejestrowanych powyżej 2 lat, z uwagi na fakt, iż zgodnie z definicją zawartą ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnym długotrwale jest osoba, która pozostaje w rejestrze bezrobotnych przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

 

Podział bezrobotnych ze względu na czas pozostawiania bez pracy

Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach)

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.08.2020 r.

Liczba

Udział % w ogóle bezrobotnych

do 1

415

9,2

1-3

843

18,6

3-6

657

14,5

6-12

985

21,7

12-24

560

12,4

pow. 24

1 072

23,6

Ogółem

4 532

100%

źródło: dane statystyczne PUP Legnica

(puplegnica)

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię