Powództwo przeciwko byłemu pracodawcy

0
1118

Zamierzam wytoczyć powództwo przeciwko mojemu byłemu pracodawcy w związku z niewypłaceniem zaległego wynagrodzenia za pracę oraz ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop. Nie stać mnie na pokrycie kosztów adwokata ani radcy prawnego.

Jednocześnie obawiam się, że sam sobie nie poradzę w dochodzeniu swoich roszczeń przed Sądem Pracy. Jakie mam uprawnienia w tej sytuacji?

Pracownik, który nie chce występować w sądzie samodzielnie, może skorzystać z zastępstwa procesowego. Pełnomocnikiem pracownika może być nie tylko adwokat, czy radca prawny ale także członek rodziny, lub nawet kolega z pracy.

Korzystając z fachowej pomocy prawnej należy liczyć się z pewnymi kosztami. Jednakże, pomimo braku środków finansowych pracownik może żądać przyznania mu adwokata lub radcy prawnego z urzędu. W takim przypadku powinien on wykazać, iż nie jest w stanie samodzielnie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny. Warunkiem przyznania pomocy prawnej z urzędu, jest nadto uznanie przez sąd, że udział fachowego pełnomocnika w sprawie jest potrzebny. Najczęściej występującą podstawą przesadzającą o potrzebie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego jest skomplikowany charakter sprawy- zarówno pod względem prawnym, jak i faktycznym. Pracownik, który nie chce lub nie może korzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego może być reprezentowany przez przedstawiciela związku zawodowego lub inspektora pracy, a także przez innego pracownika zakładu pracy, w którym jest lub był zatrudniony. Pełnomocnikiem pracownika może zostać także jego małżonek, rodzice, rodzeństwo lub zstępni, czyli dzieci lub wnuki, oraz osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia. Zastąpić pracownika w sądzie nie mogą natomiast dziadkowie, ani pozostali członkowie jego rodziny, a także powinowaci , a więc np. teść, zięć czy szwagier. Wykluczona jest możliwość reprezentowania pracownika przez osobę sprawującą zarząd jego majątkiem lub interesami, a także przez osobę pozostającą z nim w stałym stosunku zlecenia. Forma udzielenia pełnomocnictwa jest dowolna. Dopuszczalne jest udzielenie go w zwykłej formie pisemnej lub ustnie podczas rozprawy.

Każdy pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności procesowych w imieniu pracownika, w tym dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, udzielania dalszego pełnomocnictwa adwokatowi czy radcy prawnemu. Może on także zawrzeć ugodę, zrzec się roszczenia albo uznać powództwo, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w pełnomocnictwie, oraz odebrać koszty procesu od strony przeciwnej. Jedynie do odbioru należności zasądzonych na rzecz pracownika wymagane jest pełnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Pracownik powinien ustanowić pełnomocnikiem osobę, którą darzy zaufaniem, gdyż jej błędy i uchybienia w postępowaniu sądowym obciążają pracownika.

Danuta Barbara Konarska

prawnik Kancelaria Prawna

Król i Wspólnicy

tel. 76 722 81 81

DYŻUR REDAKCYJNY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

od 9.00 do 15.00, tel. 664 995 413

Zostaw komentarz

Proszę wpisz swój komentarz
Proszę wpisz swoje imię